Salam, kompaniýamyz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Membranany kommutator zawody hakda hekaýa

13 ýyl ozal, “Niceone-tech” dört adam tarapyndan kiçi ussahana hökmünde döredildi.Şol döwürde başlangyç basgançakda bolup, tehnologiýa, satuw, satyn alyş we önümçilikde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldular.Kiçi topar hökmünde köp rol oýnamaly we kompaniýanyň ösüşine itergi bermeli. Niceone-tech-iň ilkinji müşderisi talap edilýän nemes lukmançylyk enjamlaryny öndüriji boldy.Şeýle-de bolsa, sabyr etdiler we ululygy sebäpli Niceone-tehnologiýasyna göz ýummadylar.Hyzmatdaşlygyň dowamynda has gowy çözgütleri yzygiderli ara alyp maslahatlaşyp, halypalar we dostlar hökmünde çykyş etdiler.“Niceone-tech” olary lapykeç etmedi.Iň oňat çemeleşmegi meýilleşdirdiler we önümleri ajaýyp öndürmek üçin Hytaýyň üpjünçilik zynjyryndan peýdalandylar.Hatda häzirki wagtda “Niceone-tech” -yň baş direktory ýygy-ýygydan: “Mark (nemes müşderisiniň başlygy) meni müşderiler bilen düşünmäge we tanamaga endik etdi” diýýär.Geliň, soňky on üç ýylda Niceone-tech-iň telekeçilik hekaýasyna göz aýlalyň.

 • membrana_switch_img

Ynamly membranany kommutator

Önümçilik hünärmeni hökmünde membrananyň wyklýuçatelleriniň ylym meşhurlygy boýunça köp işleýäris.Membranany açýanlar üçin Nuoyi tehnologiýasynda isleýän bilimleriňizi çalt tapyp bilersiňiz.Mysal üçin: Silikon kauçuk klawiaturanyň reňkini we zaýalanmagyny nädip gijikdirmeli? Membrana klawiaturasynyň bahasyna nädip gözegçilik etmeli? Mem Membranany çalyşmagy nädip suw geçirmeýär?

Kompaniýanyň arzasy

“Niceone-Rubber” -i ýoldaş hökmünde kabul edeniňiz üçin sag boluň.

 • Senagat gözegçiliginde membrana kommutatorlary

  Senagat gözegçiliginde membrana kommutatorlary

  “Niceone-tech”, senagat gözegçilik bölekleri üçin köp membranaly wyklýuçatel öndürdi.Şeýle önümler barada aýdylanda, bu önümleri gaty ýowuz şertlerde ulanmaly bolup biler.
  has giňişleýin gör
 • Lukmançylyk enjamlarynda membrana kommutatorlary

  Lukmançylyk enjamlarynda membrana kommutatorlary

  Lukmançylyk pudagy elmydama ulanyjy interfeýsi hökmünde membrananyň wyklýuçatellerini ýa-da duýgur ekranlary ulanýar we Niceone-tehnologiýa lukmançylyk pudagy üçin membrana wyklýuçatellerini we adam maşyn interfeýslerini özleşdirýär.
  has giňişleýin gör
 • Saglyk we bedenterbiýe enjamlarynda membrana kommutatorlary

  Saglyk we bedenterbiýe enjamlarynda membrana kommutatorlary

  Pyýada ýörelgesi üçin membrana wyklýuçateli.“Treadmill” öýlerde we sport zallarynda yzygiderli bedenterbiýe enjamy bolup, öýdäki fitnes enjamlarynyň arasynda iň ýönekeý we iň oňat saýlawdyr.
  has giňişleýin gör
 • Deňiz gözegçiliginde membrana kommutatorlary

  Deňiz gözegçiliginde membrana kommutatorlary

  Şeýle hem köp adam nawigasiýa gämisindäki gurallaryň silikon we membrananyň wyklýuçatelleriniň bir bölegine eýe boljakdygyna göz ýetirmeli.Iň uly meseleler ultramelewşe şöhlelerine üznüksiz täsir etmek, ýokary çyglylyk.
  has giňişleýin gör
 • Membrananyň goranyşy

  Membrananyň goranyşy

  Daşary ýurtlarda “Niceone-tech” tarapyndan satylan membrana wyklýuçatelleriniň käbiri harby önümçilikde ulanylýar.Harby önümleriň membranany açmak üçin berk talaplary barlygy sebäpli, ýalňyşlyk bolup bilmez.
  has giňişleýin gör
 • Diagnostiki kesgitleme we ölçeg gurallarynda membrananyň wyklýuçatelleri

  Diagnostiki kesgitleme we ölçeg gurallarynda membrananyň wyklýuçatelleri

  “Niceone-tech”, elde göterilýän enjamlar, ykjam enjamlar we synag we ölçeg gurallary üçin köp sanly membrana wyklýuçatellerini we membranaly panelleri öndürmekde baý tejribä eýedir.
  has giňişleýin gör
 • 0

  Döredildi

 • 0

  Işgärler

 • 0 +

  Müşderiler

 • 0 +

  Countriesurtlar

BIZ BÄRDE

05

Jek Wen

“Niceone-tech” -yň baş müdiri.2000-nji ýylda Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersitetini gutaran we membranany kommutasiýa pudagynda 18 ýyl tejribesi bolan “Niceone-tech” -iň umumy işini utgaşdyrmak.Kalligrafiýany we syýahaty gowy görüň.“Niceone-tech” -yň lideri.

“Niceone-tech” professional satuw menejeri, 2011-nji ýylda Guanç Guangzhouou uniwersitetini gutarandan soň, Membrane Switch pudagyna girdi we 10 ýyllyk önümçilik tejribesi bar.10+ ýyl bäri Membrane Switch, silikon kauçuk klawiatura we plastmassa önümleriniň daşary ýurtlarda satuwyna üns berýärin.Okamagy we aýdym diňlemegi gowy görüň.Niceone-tehnologiýa toparynyň esasy agzalarynyň biri.

In Engineeringenerçilik menejeri, 2008-nji ýylda uniwersiteti gutarandan soň PCBA senagatyna we Membrane Switch pudagyna girdi. CDR-de, DWG programma üpjünçiligi dizaýnynda gowy.LGF Membrana Switch prosesine gowy düşünýär.Onuň döreden önümleri gaty täze we bahasynyň artykmaçlygy bar.Swimüzmegi we fitnesi gaty gowy görýärin.Niceone-tehnologiýa in engineeringenerçilik bölüminiň ýolbaşçysy.

“Niceone-tech” -yň önümçilik menejeri Amy bir kolleji gutardy we 2011-nji ýylda önümçilikde işe başlady we 2016-njy ýylda QC bölümine girdi. Önümçilik prosesi üçin hil we ISO gowy düşünilýär.Önümiň hil talaplary gaty ýokary we jikme-jiklikleri gowy gözegçilikde saklanýar.Iýmitleri we haýwanlary söýüň.

04

kakao

Işgärlere teselli bermäge örän ökde, Niceone-tehnologiýasynyň psihoterapewtidir, 2 ýyl bäri Niceone-tech-da işleýär.

Bir gezeklik ýöriteleşdirilen çözgüt

düzülip bilinýän görnüşler

blog

Membrananyň wyklýuçatelleri baradaky käbir düşünjelerimiz

Membranany üýtgetmek: Ulanyjy interfeýslerini rewolýusiýa etmek

Membranany üýtgetmek: Ulanyjy interfeýslerini rewolýusiýa etmek

Çalt depginde sanly döwürde ulanyjy interfeýsleri adamlar bilen tehnologiýanyň arasynda üznüksiz täsirleşmekde möhüm rol oýnaýar.Möhüm meşhurlyk gazanan innowasion çözgütleriň biri membrananyň wyklýuçatelidir.Köpugurlylygy, çydamlylygy we ýumşak dizaýny bilen membrananyň wyklýuçateli dürli pudaklarda ulanyjy interfeýslerini özgertdi.

Gibrid klawiatura: Fiziki we duýgur girişleriň arasyndaky boşlugy köpri etmek

Çalt depginler bilen ösýän tehnologiýa dünýäsinde ulanyjylaryň hemişe üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin giriş usullary yzygiderli ösdi.Şeýle täzelikleriň biri ...
Has giňişleýin gör

Möhürli dizaýn membrananyň kommutatory: Çydamlylygy we işlemegi birleşdirýär

Tehnologiýa dünýäsi yzygiderli ösýär we onuň bilen innowasion ulanyjy interfeýslerine zerurlyk ýüze çykýar.Girdeji gazanan şeýle interfeýsleriň biri ...
Has giňişleýin gör